Qui és considera persona que realitza una activitat per compte propi a la seguretat social?

Es consideren persones que realitzen una activitat per compte propi, també conegut com a autònom:

 • Titular administratiu d’un comerç o indústria.
 • Titular d’una autorització de professional liberal. El seu titular ha de constar d'alta en el registre d'obligats tributaris per l'impost d'activitats econòmiques.
 • Titular d’una explotació agrícola o ramadera.
 • Els administradors de societats que compleixin acumulativament els requisits següents:
  • No ser assalariats de la societat de la qual són administradors.
  • No percebre una remuneració amb caràcter periòdic o no, fixa o variable, per a exercir el càrrec d'administrador.
   Si exerceixen el càrrec de forma gratuïta, es consideren persones que realitzen una activitat per compte propi, quan no cotitzen com assegurats directes en cap altre col·lectiu.
  • Tenir el permís de residència i treball, de residència per compte propi o el passaport andorrà.
 • Els familiars de la persona que realitza una activitat econòmica per compte propi al Principat d'Andorra:
  • No ser assalariats d'aquesta persona física o de l'empresa de la qual és titular.
  • Exercir una activitat efectiva en el comerç, en la indústria o en l'explotació agrícola o ramadera dels esmentats familiars.
  Es consideren familiars, a aquest efecte, el cònjuge, els descendents majors d'edat, els ascendents i altres parents per consanguinitat o afinitat, fins al segon grau inclòs, de la persona que exerceix una activitat per compte propi.
 • Les persones que tenen un contracte de parceria.