El treballador per compte propi pot demanar la reducció de la cotització?

 • Percentatges i quotes per al treballador per compte propi
   
  Base de cotització global Banca general
  (10%)
  Branca Jubilació
  12%
  Quota
  2062,16€ 206,22€ 247,46€ 453,68€

  La base de cotització és el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la CASS de l'any natural immediatament anterior.

  El treballador per compte propi pot demanar la reducció de la cotització sempre que compleixi els requisits següents:

  Reducció al 25% de la quota

  • Administrador de la societat sense remuneració per a la seva activitat
  • No pot cotitzar com a assegurat directe en cap altre col·lectiu del règim general o ha de percebre una remuneració inferior al 50% del salari mínim en còmput anyal

  Reducció al 25% de la quota

  • Resultat de l’exercici anterior inferior als 24.000€
  • Per als negocis relacionats amb serveis professionals i empresarials, tenir una xifra de negoci inferior a 150.000€, per la resta de negocis inferior a 300.000€
  • Ser una persona assalariada en una altra empresa amb el salari mínim oficial o pensionista de jubilació a Andorra o en un país de conveni (Espanya, França o Portugal)

  Reducció al 50% de la quota

  • 12 mesos dins els 24 mesos a comptar de la data d’inici de l’activitat

  Reducció al 50% de la quota

  • Resultat de l’exercici anterior inferior als 12.000€
  • Per als negocis relacionats amb serveis professionals i empresarials, tenir una xifra de negoci inferior a 150.000€, per la resta de negocis inferior a 300.000€.

  Reducció al 75% de la quota

  • Resultat de l’exercici anterior inferior als 24.000€
  • Per als negocis relacionats amb serveis professionals i empresarials, tenir una xifra de negoci inferior a 150.000€, per la resta de negocis inferior a 300.000€.

  Reducció al 75% de la quota

  • Trobar-se en els 24 primers mesos a comptar de la data d’inici de l’activitat que dóna lloc a la inscripció del col·lectiu dels treballadors per compte propi

   

  Percentatge de la base de cotització Base de cotització global Banca general
  (10%)
  Branca Jubilació
  12%
  Quota
  75% 1.546,62€ 154,66€ 185,60€ 340,26€
  50% 1.031,08€ 103,11€ 123,73€ 226,84€
  25% 515,54€ 51,55€ 61,87€ 113,42€