Es pot mantenir la condició de persona assegurada indirecta a partir dels 25 anys?

Es troben incloses dins d’aquest règim especial, les persones que volen pertànyer a aquest col·lectiu i no poden ser inscrites com a persones assegurades indirectes.

Requisits:

 • Persones compreses entre 25 i 30 anys, ambdós inclosos.
 • Cursar estudis en un establiment d’ensenyança reconegut.
 • No treballar de forma regular.
 • No fer cap activitat laboral per compte propi.

L’estudiant:

 • Sol•licita la seva afiliació a la CASS.
 • Comunica l’inici o el cessament d’aquesta situació per ser donades d’alta o de baixa, respectivament en aquest règim especial.
 • Alta: Presenta el certificat d'estudis del Ministeri d'Educació o d'Ensenyament Superior o la matrícula dels estudis que està realitzant. Una vegada a l’any, a l’inici del curs escolar.
 • Baixa: Presenta el document de baixa, si desitja donar-se de baixa abans que finalitzi el curs.

Documentació que cal presentar:

 • Empleni i imprimeixi els següent formulari: Formulari CASS-0109
 • Certificat, matrícula o document acreditatiu del curs escolar d’un centre d’ensenyament reconegut

La cotització:

 • La base de la cotització correspon al 55% del salari mínim oficial mensual.
 • El percentatge de cotització és del 10 %. Només fa referència a la cotització corresponent a la branca general. L’assumeix la persona assegurada.
 • De l’1 al 15 de cada mes, el pagament es fa mitjançant l’ingrés de la quantitat cotitzada obligatòriament.
 • Si l’estudiant treballa puntualment, pot continuar cotitzant en aquest règim especial i ha de cotitzar el salari que percep en el règim general.

Els drets:

 • Aquestes persones tenen dret a gaudir de les prestacions de reemborsament.
 • Es cobreixen a comptar del primer dia de la data de la sol•licitud registrada a la CASS. Han d’estar al corrent de pagament de les seves cotitzacions. No poden tenir assegurats indirectes al seu càrrec.
 • Els períodes cotitzats exclusivament en aquest règim no computen per tenir dret a les prestacions econòmiques, ni generen dret a pensió de reversió.