Condicions per a sol·licitar la pensió de viduïtat (de durada limitada)

La CASS comunica als seus afiliats que la disposició transitòria de la Llei 13/2023, del 31 de gener, del pressupost per a l’exercici del 2023, ha establert que les persones vídues disposen d’un termini d’un any a comptar de l’entrada en vigor d’aquesta Llei per sol·licitar l’aplicació de les disposicions que contenen les modificacions dels articles 180.1 i/o 181.1 de la seguretat social, a saber:

  • Modificació de l'article 180.1: "Si la persona assegurada difunta és titular d'una pensió de jubilació en el moment de la defunció i ha cotitzat seixanta mesos, tant a la branca general com a la branca de jubilació, genera el dret a pensió de viduïtat."
  • Modificació de l'article 181.1: “Té dret a la pensió de viduïtat, quan mor la persona assegurada, el cònjuge supervivent o la persona que estava unida a aquella formant una unió estable de parella convivent en el moment de la defunció, prèvia acreditació del matrimoni o de la inscripció al Registre Civil com a unió estable de parella”.

Així doncs, les persones interessades disposen d’un termini d’un any a comptar del 17 de febrer del 2023 per presentar la sol·licitud CASS-0212

El reconeixement de la prestació pren efectes a comptar de la presentació d’aquesta sol·licitud al servei de tràmits de la CASS.

Es pot concertar cita prèvia trucant al 870870 o accedint a l'enllaç següent: