Normativa i la seva interpretació

 • Decret del 4-3-2020 d’establiment de les condicions per beneficiar-se de prestacions econòmiques per a persones en situació d’aïllament per motius epidemiològics davant la situació d’emergència de salut pública internacional del COVID-19. 
 • Decret de l'11-3-2020 d'establiment de mesures excepcionals per la situació d'emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-Cov-2
 • Decret del 13-3-2020 de modificació del Decret de l’11-3-2020 d’establiment de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2. 
 • Decret del 14-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per a la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 
 • Acord de data 15-3-2020 pel qual el Consell Superior de la Justícia acorda unes mesures complementàries per tal de desplegar la disposició de l’article 1.d del Decret de Govern de data 14-3-2020 d’establiment de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2. 
 • Decret del 15-3-2020 pel qual s’estableix la restricció en la venda de begudes alcohòliques, tabac i productes derivats.
 • Decret del 17-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2. 
 • Decret del 18-3-2020 pel qual es modifica l’annex 2 del Decret del 17-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.   
 • Decret del 23-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.  
 • Decret del 23-3-2020 d’actualització i pròrroga de les mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2.  
 • Decret del 24-3-2020 d’aprovació d’un programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.   
 • Decret del 25-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals per tractar com a residus del grup II els residus sanitaris de risc procedents de l’activitat assistencial amb pacients diagnosticats de la COVID-19 (grup III) o que són sospitosos d’haver contret la malaltia, i autoritzar de forma excepcional l’ús de doble bossa per al grup II.   
 • Decret del 25-3-2020 d’establiment de mesures excepcionals per la situació d’emergència sanitària causada pel nou coronavirus SARS-CoV-2 en l’àmbit sociosanitari.   
 • Decret del 25-3-2020 pel qual s’adopten, amb caràcter excepcional, modificacions temporals de les tarifes elèctriques aprovades pel Decret del 18-12-2019.   
 • Decret del 27-3-2020 pel qual s’adopten, amb caràcter excepcional, modificacions temporals de les tarifes elèctriques aprovades pel Decret del 18-12-2019. 
 • Decret del 27-3-2020 pel qual s’adopta, amb caràcter excepcional, l’aplicació temporal de descomptes en els preus de les telecomunicacions vigents.   
 • Decret del 27-3-2020 pel qual s’aprova el Reglament de quota especial d’autoritzacions d’immigració temporals per a professionals sanitaris i sociosanitaris   
 • Decret del 27-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives a la dispensació de mascaretes quirúrgiques.   
 • Decret del 27-3-2020 pel qual s’adopten mesures excepcionals addicionals per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 relatives al retorn al Principat de les persones residents i nacionals després d’una estada a l’estranger durant els dies de l’emergència sanitària.   
 • Decret del 27-3-2020 d’aplicació de les ajudes previstes a la Llei de mesures excepcionals i urgents per fer front a algunes de les situacions d’emergència sanitària provocades per la pandèmia de SARS-CoV-2.
 •  
 • Decret del 28-10-2009 pel qual s'aprova el Reglament que estableix la llista de malalties professionals i el procediment per al seu reconeixement
 • Decret del 27-5-2015 pel qual s'aprova el Reglament del procediment administratiu de la seguretat social
 • Decret del 27-03-2019 pel qual s'aprova el Reglament del procediment de rescabalament per part d'una tercera persona responsable
 • Decret del 20-11-19 pel qual s'aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament de despeses de desplaçament i d'allotjament
 • Decret del 27-5-2015 pel qual s'aprova el Reglament del càlcul de prestacions de la seguretat social
 • Decret del 27-5-2015 pel qual s'aprova el Reglament del procediment de cotització i de recaptació de la seguretat social
 • Sentència del Tribunal Superior que estableix l'obligació de cotitzar per una indemnització fixada en sentència neix amb la fermesa d'aquesta. La llei preveu només recàrrecs per la demora en el pagament i no interessos per un període anterior al naixement
 • Decret del 30-1-2019 d’aprovació de les tarifes de les cotitzacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi i del valor del punt de jubilació per a l’any 2019. 
 • Decret del 29-1-2020 pel qual es fa públic el salari global mensual mitjà cotitzat pel conjunt de persones assalariades a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de l’any 2019. 
 • Decret del 27-5-2015 pel qual s'aprova el Reglament de les pensions de viduïtat de la seguretat social
 • Sentència del Tribunal Superior de Justícia que estableix doctrina jurisprudencial en relació al càlcul de pensió de jubilació en aplicació del conveni de seguretat social entre Andorra i Espanya
 • Sentència del Tribunal Superior de Justícia que estableix doctrina jurisprudencial en relació al càlcul de pensió de jubilació en aplicació del conveni de seguretat social entre Andorra i França
 • Sentència del Tribunal Superior de Justícia que estableix doctrina jurisprudència en relació amb la interpretació del fet causant pel període mínim de cotització de la pensió d'invalidesa derivada de malaltia comuna (art. 167.2)
 • Decret del 29-1-2020 d’aprovació de les tarifes de les cotitzacions de les persones que realitzen una activitat per compte propi i del valor del punt de jubilació per a l’any 2019. 
 • Decret del 27-5-2015 pel qual s'aprova el Reglament d'inscripció d'empreses, afiliació i variació de dades a la seguretat social
 • Decret del 4-9-2019 d’aprovació del Reglament que desenvolupa la cotització a la Caixa Andorrana de Seguretat Social de les persones que treballen per compte propi. 
 • Decret del 27-5-2015 pel qual s'aprova el Reglament de les prestacions d'incapacitat temporal de la seguretat social
 • Decret del 27-5-2015 pel qual s'aprova el Reglament de les prestacions d'invalidesa de la seguretat social
 • Decret del 27-5-2015 d'aprovació del Reglament de creació i de regulació de la Comissió de Valoració Mèdica de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 16-09-2015 pel qual s'aprova el Reglament que regula l'actuació dels facultatius independents experts en valoració de patologies, discapacitats i dany corporal en l'àmbit de la seguretat social i el procediment de designació
 • Decret del 20-11-2019 pel qual es fan públiques les condicions i el procediment per al finançament de la micropigmentació mamària en persones a qui s’ha efectuat una mastectomia. 
 • Decret del 16-02-2011 pel qual s'aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Fe d'errata del 23-02-2011 per la qual s'esmena l'error constatat en el decret pel qual s'aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret de 9-03-2011 pel qual s'afegeix la disposició transitòria cinquena al Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 6-04-2011 pel qual es modifica el Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret del 27-07-2011 de modificació de l'annex 1 del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 16-11-2011 pel qual es fa públic la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la Caixa Andorrana de Seguretat Social reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret de l'11-07-2012 de modificació del Decret pel qual es publica la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret del 7-11-2012 de modificació del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 23-01-2013 de modificació del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 22-05-2013 de modificació del Decret pel qual es publica la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret del 5-11-2014 de modificació del Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 14-01-2015 de modificació del Decret pel qual es publica la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret del 26-08-2015 de modificació del Decret pel qual es publica la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret del 13-01-2016 de modificació del Decret pel qual es publica la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret de 6-4-2016 de modificació del Decret del 16-11-2011 pel qual es fa pública la relació de medicaments esp. costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret de 20-7-2016 que modifica el Decret pel qual es fa pública la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret del 21-09-2016 de modificació del Decret pel qual es fa pública la relació de medicaments especialment costosos i d'actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret del 16-5-2018 de modificació del Decret del 16-11-2011 que pública la relació de medicaments especialment costosos i d’actes relacionats amb determinats tractaments per als quals la CASS reembossa fins al 100% de les tarifes de responsabilitat
 • Decret del 3-10-2018 de modificació del Decret del 16-2-2011 pel qual s’aprova el Reglament regulador de les prestacions de reembossament fins al 100% de les tarifes de responsabilitat 
 • Decret del 13-03-2019 de modificació del Decret del 12-09-2018 pel qual s'aprova el Reglament regulador de les condicions per al finançament públic dels medicaments d'alta complexitat
 • Decret del 30-04-19 de modificació del Decret del 12 de setembre del 2018 d'aprovació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d'alta complexitat
 • Decret del 23-10-19 de modificació de l'anex 1 del Decret del 12 de setembre del 2018 d'aprovació del Reglament que regula les condicions per al finançament públic dels medicaments d'alta complexitat.
 • Decret del 16-03-2011 d'aprovació de preus de referència de determinats medicaments
 • Decret del 20-04-2011 de modificació del Decret del 16 de març del 2011 d'aprovació de preus de referència de determinats medicaments
 • Decret del 28-10-2015 d'aprovació de preus de referència de determinats medicaments reemborsats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 23-12-2015 de modificació del Decret del 28 d'octubre del 2015 d'aprovació de preus de referència de determinats medicaments reemborsats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 6-04-2016 pel qual s'estableixen tarifes de responsabilitat de la vacuna meningocòccica del grup B
 • Decret del 21-03-2018 pel qual s’estableixen les condicions de reemborsament per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social del dispositiu d’irrigació Peristeen
 • Decret del 16-01-2019 d’aprovació de les tarifes de responsabilitat aplicables als medicaments francesos reemborsats per la Caixa Andorrana de Seguretat Social. 
 • Decret del 17-04-2013 d'aprovació del Reglament que estableix les tarifes de reemborsament de les fórmules magistrals que són finançades per la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Correcció d'errata del 15-5-2013 pel la qual s'esmena un error de transcripció constatat en el percentatge d'un component de diverses fórmules magistrals publicat en la taula de l'Annex 1 del BOPA núm. 19, any 25, de data 24-4-2013, pàg. 1943
 • Decret de l'11-9-2019 d'aprovació del Reglament pel qual es regula el finançament de les fórmules magistrals per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 07-06-2017 Reglament d'acreditació dels metges per signar conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 30-04-2019 de modificació del Reglament d'acreditació dels metges per signar conveni amb la Caixa Andorrana de Seguretat Social
 • Decret del 18-9-2019 de modificació del Decret d’aprovació del Reglament de l’accés a l’assistència sanitària pública. 
 • Decret del 15-02-2012 pel qual s’aproven les tarifes de responsabilitat de la Caixa Andorrana de Seguretat Social per a l’any 2012
 • Decret del 12-11-2014 d'aprovació del Reglament de funcionament de la prova pilot del Model andorrà d'atenció sanitària basada en la diabetis mellitus 2
 • Decret del 28-10-2015 pel qual s'estableix la nomenclatura i les condicions de finançament per part de la Caixa Andorrana de Seguretat Social del Servei de Permanències Mèdiques
 • Decret del 6-4-2016 de modificació de l'annex del Reglament d'aplicació núm. 20, Nomenclatura general d'actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social en relació als drets de sala
 • Decret del 14-06-2017 de modificació de l'annex del Reglament d'aplicació núm. 20, Nomenclatura general d'actes professionals, procediments i pròtesis de la CASS en relació amb determinats actes i procediments del Servei Andorrà d'Atenció Sanitària
 • Decret del 16-05-2018 pel qual s’estableix la nomenclatura i les condicions de finançament per part de la CASS dels dispositius per a la infusió subcutània contínua d’insulina i per al monitoratge en continu de la glucosa 
 • Decret del 16-05-2018 pel qual s’estableixen la nomenclatura i les condicions de finançament per part de la CASS dels dispositius de monitoratge en continu de la glucosa amb el sistema flaix (flash) en diabetis mellitus 
 • Decret del 23-05-2018 de modificació de les tarifes de responsabilitat dels actes mèdics de la Caixa Andorrana de Seguretat Social 
 • Decret del 3-04-2019 de modificació de l'annex del Reglament d'aplicació núm. 20, Nomenclatura general d'actes professionals, procediments i pròtesis de la Caixa Andorrana de Seguretat Social, nomenclatura de la ressonància magnètica nuclear.
 • Decret del 10-04-2019 de modificació de l’annex del Reglament d’aplicació
  núm. 20,‘Nomenclatura general d’actes professionals,
  procediments i pròtesis’de la Caixa Andorrana de Seguretat
  Social, en relació amb la nomenclatura dels actes de
  diagnòstic hepàtic

Llista no exhaustiva

Si voleu més informació consulteu el BOPA