Desplaçaments i allotjaments a l'estranger per motius mèdics

Informació necessària per a l’abonament dels desplaçaments per motius mèdics fora d’Andorra.

La CASS es fa càrrec de les despeses de desplaçament del malalt per anar i/o tornar de fora d'Andorra quan:

 • L'especialitat del metge tractant no sigui exercida a Andorra
 • La prova o tractament a realitzar no es pugui fer a Andorra

Lliurar la següent documentació a l’Àrea de Control Sanitari

 • Empleni i imprimeixi el següent formulari. Formulari CASS-0041
 • Comprovant mèdic dels actes realitzats
 • Factures dels desplaçaments (tiquets del combustible, taxi, bus,...)
 • Factures de l’allotjament
 • Acord favorable: L’acte no es pot dur a terme a Andorra o l’especialitat del metge tractant no és exercida a Andorra
 • Sense acord previ: Per a les despeses derivades del transport sanitari
 • Urgències: L’acord previ es pot substituir per un acord posterior. L’informe mèdic ha de motivar les raons d’urgència que han impedit l’acord previ

Per tenir dret a les despeses de l’acompanyant, la persona que es desplaça ha de complir alguna de les condicions següents:

 • Ser beneficiària d'una pensió d'invalidesa del Grup 2, o que per raons de patir una malaltia professional o un accident de treball, necessiti l'assistència d'una altra persona per dur a terme les activitats de la vida diària
 • Ser menor de 18 anys
 • Estar incapacitada judicialment
 • Tenir reconeguda l'assistència d'una altra persona per dur a terme les activitats de la vida diària, determinada pel Reglament de regulació de la Comissió Nacional de Valoració (CONAVA) i d'establiment dels criteris i els barems per al diagnòstic i la valoració de les disfuncions, les discapacitats i els handicaps i de la Llei de garantia dels drets de les persones amb discapacitat, o d'altres normes que les substitueixin

Les prestacions de reemborsament per raó de despeses d'acompanyant les percebrà la persona assegurada que ha efectuat el desplaçament

Per a desplaçaments a centres convencionats

 • Transport sanitari: Transport de persones que no es poden valer per elles mateixes, amb atenció mèdica o sense, i que és efectuat amb un vehicle especialment condicionat per a aquesta finalitat i amb personal amb la qualificació específica.
  90% de les tarifes de responsabilitat de la CASS vigents.
  La presa a càrrec de les despeses de desplaçament amb transport sanitari es fa en règim de tercer pagador: la CASS abona directament al prestador de serveis les despeses que van a càrrec de la seguretat social.
 • Transport col·lectiu: És el que es fa amb autobús o amb taxi col·lectiu, autoritzat administrativament per efectuar el servei.
  75% de les tarifes de responsabilitat de la CASS vigents
 • Transport individual: És el que es realitza amb taxi individual autoritzat administrativament per efectuar el servei o bé amb vehicle particular.
  75% de les tarifes de responsabilitat de la CASS vigents
 • Despeses d’allotjament: Són les despeses derivades del sojorn a l’estranger per raó de desplaçament sense internament en un centre sanitari.
  75% de les tarifes de responsabilitat de la CASS vigents
 • Despeses d’acompanyant: És la persona que es desplaça amb la persona assegurada quan la persona assegurada necessita que l’acompanyin, per realitzar l’acte sanitari que motiva el desplaçament i, en tot cas, sempre que la persona assegurada compleixi alguna de les condicions anteriors:
  75% de les tarifes de responsabilitat de la CASS vigents

Per a desplaçaments a centres no convencionats

La CASS abonarà les despeses d’allotjament, sempre que:

 • La persona assegurada no pugui anar i tornar el mateix dia i hagi de dormir fora del territori andorrà per dur a terme el tractament o l’exploració imprescindibles per a la seva assistència sanitària.
  La CASS abona l’anada, la tornada, els àpats i l’allotjament dins del límit de les tarifes de responsabilitat de la CASS vigents
 • La persona assegurada es desplaça fora del territori andorrà per seguir tractaments de llarga durada que no pot rebre al territori andorrà i que l’obliguen a ser fora d’Andorra diversos dies.
  La CASS abona un preu fet per dia de tractament, l’anada del primer dia i la tornada del darrer, segons les tarifes de responsabilitat de la CASS vigents