50è ANIVERSARI (1968-2018) de la CASS

Programa especial d'Andorra Televisió per celebrar el 50è aniversari de la creació de la CASS

televisió

 

L’any 1.968 va iniciar la seva activitat el règim andorrà de Seguretat Social, amb la finalitat de garantir les prestacions a les persones en cas de

Logo

necessitat. El règim de Seguretat Social, amb la gestió de les cotitzacions, cobria les prestacions econòmiques de malaltia, maternitat, accident de treball, invalidesa, defunció i les pensions de vellesa contributives. L’ens encarregat d’administrar aquest règim de Seguretat Social va ser la Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS).

L’11 de novembre de 1966 el Consell General va aprovar els reglaments general, administratiu, financer i tècnic de la Seguretat Social. El text va estar inspirat principalment pel règim francès de Seguretat Social, essent però una reglamentació molt més simplificada que la francesa.

L’entrada en vigor del règim que s’havia fixat a l’origen a l’1 de gener del 1967, va ser retardada fins l’1 d’abril de 1968.

Des de la seva creació a l’any 1.968 i durant cinquanta anys fins a l’actualitat, s’han dut a terme mesures a fi de millorar l’acció protectora de la Seguretat Social i donar més estabilitat econòmica al sistema. 

A més, en els últims anys la Caixa Andorrana de Seguretat Social s’ha adaptat a les noves tecnologies amb el naixement i desenvolupament de la pàgina web, incorporant i actualitzant els serveis via Internet. Continuem treballant per la millora continua de la nostra pàgina web al ciutadà, amb el compromís de garantir l’accessibilitat per tots els usuaris. 

La Llei de la Seguretat Social ha anat evolucionant i tenint modificacions fins a arribar a la normativa vigent a l’any 2018  prevista en el text consolidat de la Llei 17/2008 del 3 d’octubre.

El sistema andorrà de seguretat social actual es fonamenta en els principis d’universalitat, unitat, solidaritat i igualtat.

Un sistema que garanteix, amb les cotitzacions aportades a la branca general i a la branca jubilació, la protecció a les persones beneficiàries mitjançant les diverses prestacions compensant les situacions que redueixin o suprimeixin la seva capacitat de guany.

CASS

L’acció protectora de la Seguretat Social comprèn:

  • Les prestacions de reemborsament d’assistència sanitària, destinades a compensar les despeses de salut, per a la maternitat, malaltia comuna i professional, accidents siguin o no de treball.
  • Les prestacions econòmiques, destinades a compensar la pèrdua d’ingressos,  en les situacions d’incapacitat temporal, de maternitat, d’invalidesa, capital per defunció, viduïtat i orfenesa i jubilació.

La CASS està facultada per aplicar les normes tècniques i administratives dels tractats i dels convenis internacionals referents a la seguretat social i pot crear les comissions que s’estimin necessàries per al desenvolupament de les seves funcions.