Article 34 de la Llei 5/2020 Sol·licitud de finançament de la part empresarial de la cotització de les persones assalariades

Tràmit: 

Vist que el desenvolupament informàtic de la sol·licitud de l'article 34 no ha estat activat des de la publicació de la Llei 05/2020, s'allarga el termini de presentació de la sol·licitud fins al 20 de maig 2020 inclòs.  Les sol·licituds presentades fins el 20 de Maig del 2020 tenen efecte des del 14 de març del 2020, sempre i quan la persona assalariada hagi deixat de treballar degut a la situació d’emergència sanitària. La presentació d’aquesta sol·licitud amb posterioritat a l'esmentada data té efectes per a la cotització del mes en curs, o la part de mes que correspongui, sempre que aquesta mesura excepcional continuï en vigor


Per fer la sol·licitud o suspensió de l'article 34:

 • Entrar al seu certificat digital CASS en el menú d'accés usuaris.
 • Clicar “llista empleats” que es troba en el menú de cotitzacions i sancions.
  • Per fer una nova Sol·licitud:
   • Seleccionar "Sol·licitar, a la columna de la dreta.
   • A la part inferior, indicar la Data d'inici de la  suspensió segons format "DD/MM/AAAA".
   • Annexar un document en format PDF amb el butlletí de salari i el llibre horari. 
   • Descarregar la sol·licitud.
  • Per suspendre l'article 34:
   • Seleccionar "Suspendre".
   • Indicar el darrer dia de la suspensió temporal "Data de fi"
   • prémer "Suspendre"

Resultat del tràmit:

 • Per cada treballador tramitat es generarà un document en format PDF de la sol·licitud.
 • Quan l’empresa realitzi el tràmit de la declaració de cotització podrà veure l’import que li correspon pagar.