Abonament per part de la CASS dels actes de psicologia ambulatòria

Des del 17 de setembre 2023, els psicòlegs acreditats per Govern poden realitzar sessions de psicologia i neuropsicologia per assegurats amb prescripció mèdica, i només per a les patologies especificades en el Decret 199/2023, del 3 de maig del 2023.

Accés a l’atenció psicològica

Poden accedir a l’atenció psicològica amb finançament per part de la CASS les persones que compleixin els criteris o les condicions que es detallen a continuació:

 • Presentar alguna de les patologies detallades en l’annex I i que l’estat psicopatològic permeti una intervenció terapèutica psicològica.
 • Tenir més de 3 anys d’edat.
 • Disposar d’una prescripció mèdica efectuada per algun dels professionals d’Andorra següents:
  • Metge o pediatre referent.
  • Professional mèdic especialista en psiquiatria.
  • Metge especialista referent i metges especialistes en ginecologia i obstetrícia.
 • En el cas que es requereixi l’atenció per part d’un professional neuropsicòleg, la prescripció mèdica l’ha d’efectuar algun dels professionals que s’indiquen a continuació:
  • Metge referent o pediatre referent.
  • Professional mèdic especialista en neurologia.
  • Professional mèdic especialista en psiquiatria o geriatria
Descripció Lletra clau Tarifa Finançament CASS
Sessió de psicologia o neuropsicologia.
S’estableix un màxim de 10 sessions anuals d’una durada mínima de 45 minuts.
És incompatible el reemborsament de 2 sessions el mateix dia o setmana.
Només renovable una vegada a l’any amb 5 sessions, de manera justificada per part del metge prescriptor.
PSI 45 € 75% (dins de la Via preferent)

Percentatges de reemborsament:

 • Els actes realitzats pels psicòlegs acreditats per Governconvencionats per la CASS i sempre que se segueixi la Via Preferent, s'abonaran al 75% de la tarifa de responsabilitat de la CASS. 
 • Els actes realitzats pels psicòlegs acreditats per Governconvencionats per la CASS i no segueixin la Via Preferent, s'abonaran al 60% de la tarifa de responsabilitat de la CASS. 
 • Els actes realitzats pels psicòlegs acreditats per Govern i que no estiguin convencionats per la CASS s'abonaran al 20% de la tarifa de responsabilitat de la CASS. 
 • Els actes realitzats pels psicòlegs que no estiguin acreditats per Govern ni convencionats per la CASS no seran abonats.