Acords del Consell d'Administració

 • Acord del Consell d'Administració del 25/06/2019,
  En el supòsit del descans per maternitat per les persones que realitzen una activitat per compte propi, s'acorda concedir  una durada de 20 setmanes per les persones que figuren en situació de descans el 17 de setembre del 2019, data de l'entrada en vigor de la Llei 6/2019.
   

   

 • Acord del Consell d'Administració del 26/02/2019,
  En el supòsit de continuïtat entre la situació de persona assegurada indirecta (beneficiària) i la situació de persona assegurada directa, es considera que la persona no es troba en una situació d'inici de cobertura de les prestacions previst per l'article 120 de la normativa de seguretat social.
   
 • Acord del Consell d'Administració del 26/02/2019,
  En el supòsit d'una gestació subrogada als Estats Units, es concedeix la prestació de descans per maternitat a un pare biològic a condició que la mare gestant no sigui assegurada a la CASS i hagi renunciat fefaentment a la custodia de l'infant. El pare ha de complir les condicions previstes per la normativa de seguretat social per tenir dret a aquesta prestació.

  Amb la sol·licitud s'ha de presentar la documentació legalitzada següent:
  -   Còpia de la sentencia judicial en la que consti la renuncia de la mare
  -   Certificat de naixement
  -   Document que acrediti la inscripció del menos al Registre Civil d'Andorra
  -   La regularització de la situació prop del Servei d'Immigració, si s'escau.


  S'apliquen la resta de condicions previstes en l'Acord del Consell d'Administració del 25/09/2018.
   
 • Acord del Consell d'Administració del 25/09/2018,
  En el supòsit d’una gestació subrogada, es concedeix la prestació de descans de maternitat a un pare biològic amb custòdia única del seu fill, a condició que la mare gestant no sigui assegurada a la CASS, i hagi renunciat fefaentment a la custòdia de l’infant. El pare ha de complir les condicions previstes per la normativa de seguretat social per tenir dret a aquesta prestació.

  Amb la sol•licitud s’ha de presentar la documentació següent:
  - El document que acrediti la renúncia de la mare, degudament traduït i legalitzat.
  - La documentació del registre civil sobre la inscripció de l’infant o la partida de naixement degudament legalitzada.
  - Si escau, la regularització de la situació prop del Servei d’Immigració.

  El pare biològic que rebi la prestació de descans de maternitat de 112 dies no tindrà dret a la prestació de paternitat. Altrament, en cas d’adopció de l’infant per part de la parella, no s’abonarà la prestació de descans per maternitat.
   
 • Acord del Consell d'Administració del 28/11/2017,
  Una persona assegurada que ha donat un òrgan genera dret al pagament de la baixa mèdica amb la modalitat de malaltia comuna regulada a l'article 147 del text consolidat de la Llei 17/2008, del 3 d'octubre de la seguretat social. 
   
 • Acord del Consell d'Administració del 25/07/2017,
  En el supòsit d’una parella de mateix sexe, es reconeix la prestació de paternitat a un membre de la parella que compleixi les condicions previstes per la normativa vigent i acrediti estar casada o bé haver formalitzat una unió estable amb la seva parella.